cards
בשנת 2005 הוקמה חברת מועדון 365 בע"מ והחל מהקמתה היא עוסקת בהקמת פלטפורמה למתן שירותים עסקיים ולייזום שיתופי פעולה עסקיים ואסטרטגיים עם גופים שונים לשם השאת רווחיה.
חברת מועדון 365 מנהלת ומפעילה את מועדון הלקוחות "Club 365", -מועדון הצרכנות ה גדול במדינה, אשר מציע לחבריו שירותים והטבות בהתאם למיזמים ושיתופי פ עולה בהם היא קשורה, אשר יצרו קואליציה רחבה של רשתות מובילות בתחומן, כמתואר בתרשים שלהלן:


מועדון הלקוחות club365 נחשב למוביל בתחומו בישראל, ומציע לחברים בו מגוון של הטבות במכלול תחומי הפעילות של הרשת ולאורך כל השנה. הפיתוח העסקי של הקבוצה מבוצע באמצעות  club365 ,כאשר בכוונת קבוצת המשביר להמשיך את מדיניות ההתרחבות לתחומים חדשים וסינרגטיים תוך פיתוח תוכניות נאמנות ללקוחות club365  ופיתוח עסקי בתחומים שונים כדוגמת: שירותים פיננסיים, אינטרנט, שת"פים עסקיים וכדומה.
הנכס של club365 הינו מאגר המידע של חברי מועדון הלקוחות, אשר מונה כ-600 אלף בתי-אב ומעל למיליון מחזיקי כרטיס (לחלק מבתי האב הונפק יותר מכרטיס מועדון אחד). בנוסף, כ-43000 חברים המחזיקים כרטיס של חברת "סיבוס" אשר מהווה כרטיס מועדון (ללא תשלום). 


מגוון הטבות והנחות ייעודיות ברשתות מובילות
מגוון הטבות והנחות ייעודיות ברשתות מובילות

 
Close