מטרת האתר, הינה מתן מידע כללי בקשר עם מועדון הלקוחות Club 365 וכן אפשרויות הצטרפות ו/או חידוש חברות וסיוע

ביצירת קשר בין המשתמשים למועדון הלקוחות. מבלי לגרוע מתנאי מבצעים ספציפיים שמפרסמת החברה מעת לעת, התכנים

והמידע המופיעים באתר לא יפורשו כהצעה

כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973
ו/או כהתחייבות של החברה כלפי לקוח מסויים בקשר עם תנאי עסקה כלשהי,

זמינותה או אפשרות מימושה.


1.        הגדרות


"החברה"       מועדון 365 בע"מ

"מועדון הלקוחות"    מועדון הלקוחות Club 365 המנוהל ומופעל על ידי החברה.
    
"האתר"         אתר האינטרנט של החברה בכתובת:www.club-365.co.il.

"התקנון"     תקנון האתר, המתייחס לאופן השימוש באתר על ידי המשתמשים, לרבות הצטרפות ו/או חידוש חברות במועדון הלקוחות, ואיננו חל בקשר לתחומי עיסוק  נוספים ו/או אחרים של החברה.   
 
"משתמש"    אדם העושה שימוש כדין באתר בהתאם להוראות תקנון זה. 

"חבר  מועדון"    לקוח החבר במועדון הלקוחות באמצעות כרטיס חבר שחור או באמצעות כרטיס האשראי המשולב Cal 365.      

"הרשתות המשתתפות"    רשתות המעניקות הטבות לחברי מועדון: המשביר בתי כלבו, ניו פארם, קוסט 365, קשרי תעופה, צומת ספרים, סונול, so good, סטודיו סי  וקבוצת  קידום.

"תוכן האתר"     כל המידע והתוכן המופיע באתר מכל סוג ומין שהוא ולרבות תמונות, תרשימים, מפרטים, תיאורים, הצעות ופרסומות, כתבות, סקירות, ידיעות,  תכנים,  קוד  האתר, טקסט, עיצוב, קטעי שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר ובסיסי הנתונים.
 
2.       מידע המפורסם באתר
 
2.1    האתר יכלול דף לכל אחת מהרשתות המשתתפות, בו יפורסמו ההטבות הרלבנטיות לחברי המועדון, נכון למועד הכניסה לאתר.

2.2    התמונות המופיעות באתר, לרבות של מוצרים שונים שבמבצע, נועדו לצורך המחשה בלבד ("התמונות"). החברה עושה את מירב
          המאמצים על מנת להבטיח שהתמונות ישקפו את מאפייני המוצרים וההטבות המוצעות לחברי המועדון בפועל ברשתות המשתתפות.
          עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים בין המוצרים בפועל, כפי שהם נמצאים ברשתות המשתתפות, לבין התמונות, אשר מקורם
          בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. לאור האמור מובהר, כי
          התמונות אינן מהוות מצג של החברה בטרם רכישה של איזה מהמוצרים על ידי חבר המועדון ברשתות המשתתפות.

2.3    המוצרים המפורסמים באתר, לרבות סוגם, כמותם, מצבם וכו' הינה בהתאם למלאי שבידי הרשתות המשתתפות באותה העת
          והחברה איננה מתחייבת לזמינות במלאי של המוצרים מסוג מסוים או בכלל. האחריות למוצרים ו/או למבצעים הינה של הרשתות המשתתפות בלבד.

2.4    עוד יובהר, כי האתר אינו מהווה אתר סחר ולא ניתן לרכוש איזה מן המוצרים של הרשתות המשתתפות במסגרת האתר.
          האתר הינו אינפורמטיבי, ומהווה במה ומקור מידע עבור חברי המועדון. על אף האמור לעיל, האתר יאפשר הצטרפות למועדון
          הלקוחות ו/או חידוש חברות באמצעות תשלום מאובטח באתר כאמור בסעיף 2.5 להלן
.

2.5    האתר יאפשר הצטרפות למועדון הלקוחות באמצעות תשלום מאובטח. כמו כן, האתר יכלול "איזור אישי", אליו יוכל חבר המועדון
          להיכנס באמצעות הקלדת פרטים אישיים, ובו יקבל הטבות אישיות ומידע בדבר חברותו במועדון הלקוחות, וכן לחדש חברות באמצעות תשלום מאובטח.

2.6    על אף שהחברה עושה את מירב המאמצים לוודא, כי המידע באתר זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, תוכן האתר
          איננו נקי מאי דיוקים או טעויות. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
3.      תנאי שימוש

3.1   השימוש באתר הינו בהתאם ובכפוף להוראות התקנון ובכל מקרה – בהתאם ובכפוף לכל דין ולמטרות חוקיות,
         באופן סביר ותוך שימוש הוגן בלבד.

3.2   משתמש לא יהא רשאי לעשות באתר שימוש כמפורט להלן:

      א.  הפרעה, בכל דרך שהיא, לשימוש באתר ע"י החברה או צדדים שלישיים אחרים, לרבות השמצות, דיבה וכו';

      ב.  הפרת זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת של החברה או של צד שלישי אחר כלשהו;   
                                       
      ג.  להפר את הוראות התקנון באופן המהווה הפרה של כל דין;

      ד.  כריית מידע , הצעות ונתונים מהאתר ולרבות למטרת תחרות עם עסקי החברה ו/או הרשתות המשתתפות;

      ה.  להשחית, לשנות, לגרוע או להוסיף מידע באתר ללא הרשאה בכתב מאת החברה או לחדור שלא כדין למאגרי
           המידע של החברה, למחשביה או שרתיה או לבצע התערבות אחרת שלא כדין באתר ולרבות, גישה ללא הרשאה
           לבסיס הנתונים של האתר ולקוד המקור שלו;

      ו.   לעשות מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או להתערב בפעילותו התקינה ו/או לחדור
           לבסיסי הנתונים, לקוד המקור שלו או לשרתים מהם הוא פועל ולרבות באמצעות שליחת ו/או החדרת תוכנות זדוניות,
           רוגלות וכו' ו/או יצירת עומס בלתי סביר על תעבורת הנתונים;

      ז.   לפעול בכל דרך שהיא לצורך השגת גישה בלתי מורשית למערכות המחשב של החברה או למערכות האתר.


3.3   מבלי לפגוע בכל זכות חוקית הקיימת לחברה על פי כל דין או הסכם, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע
         ממשתמש גישה ו/או שימוש באתר וזאת בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, בכל עת ומבלי שתהיה צריכה להתריע על כך
         בכתב או לנמק את החלטתה.

4.      פרטיות

מידע אישי

4.1   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הפרטים והנתונים שהוא מוסר במסגרת השימוש באתר ("המידע האישי") הינם נכונים,
         מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.

4.2   המשתמש מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת האתר, נעשית באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.

4.3   החברה הינה בעלים של מאגר מידע הרשום בפנקס מאגרי המידע ומספרו 341219, הכולל פרטים אישיים של חברי המועדון.
         ידוע למשתמש והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור באתר יישמר וייכלל במאגר המידע, וכי הוא ישמש את החברה,
         בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים של החברה או הרשתות
         המשתתפות או צדדים שלישיים אחרים הפועלים עם החברה בשיתופי פעולה (לרבות דוא"ל/ טלפון/ מסרונים וכו') ("העדכון").
         אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת ע"י שליחת בקשת ביטול באמצעות הדוא"ל לכתובת:  club365@m365mail.co.il  ו/או
         באופן אחר שיצוין במסגרת כל עדכון.

מידע סטטיסטי

4.4   בנוסף, במסגרת השימוש באתר, נאסף על ידי החברה מידע סטטיסטי ו/או טכני בקשר עם השימוש באתר על ידי משתמשים
         ואשר איננו מזהה את המשתמש באופן אישי. מידע זה כולל, בין היתר, מידע אודות השימוש באתר, מערכות הפעלה של משתמשים,
        הגדרות אינטרנט, מיקומם הגיאוגרפי, כתובות אינטרנט מהם הגיעו משתמשים לאתר, משך הזמן בה שהו באתר וכדומה, ("המידע הסטטיסטי").  

השימוש במידע האישי ו/או במידע הסטטיסטי

4.5   המידע האישי והמידע הסטטיסטי ישמר על ידי החברה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשל"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות")
         ועשוי להיכלל במאגרי המידע המנוהלים ע"י החברה כדין .

4.6   בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, ולחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח- 2008, החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי
         ובמידע הסטטיסטי לצורך שיפור השירות ויצירת קשר עם המשתמשים וכן לכל צורך מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות משלוח עדכונים.

4.7   מבלי לגרוע מכלליות האמור, המידע הסטטיסטי שנאסף ישמר במחשבי החברה וישמש לצורך ניתוח, פיקוח, בקרה ושיפור
         והתאמת השירות למשתמשים, כמו גם לצורך התאמת מידע מסחרי והצעות עסקיות להעדפותיו של משתמש ספציפי.

4.8   החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע אישי לצדדים שלישיים, אלא במקרים כמפורט להלן וללא כל הודעה מוקדמת:

4.1.1.   החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים)
             בגין פעולות שבוצעו באתר;

4.1.2.   במקרה בו המשתמש יפר תנאי התקנון ו/או כל הסכם אחר עם החברה ו/או כל דין;

4.1.3.   בכל מקרה של מחלוקת או סכסוך משפטי, עסקי, מסחרי או אחר בין המשתמש לבין החברה;

4.1.4.   בכל מקרה בו לדעת החברה, מסירת המידע נחוצה באופן סביר על מנת למנוע נזק למשתמש, לחברה או לצד שלישי אחר;

4.1.5.   במקרים מסוימים ובהתאם לשיקול דעתה של החברה, החברה תהא רשאית לשתף ו/או להעביר מידע סטטיסטי
             גם לידי צדדים שלישיים (לרבות מפרסמים).

4.9   החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע האישי ו/או הסטטיסטי לכל תאגיד אחר במסגרת מיזוג, במקרה שהאתר
         ימכר לצד שלישי אחר וכן, במקרה בו תוכן האתר (כולו או חלקו) יופעל באמצעות אתר אחר חלופי ובלבד שהוראות תקנון
         זה תוספנה לחול, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.

אבטחת המידע האישי/ המידע הסטטיסטי

4.10   החברה מיישמת באתר מנגנוני ונוהלי אבטחה מתקדמים ובין היתר, עושה שימוש בטכנולוגיית NET.
           על אף האמור, מובהר כי החברה איננה מתחייבת שמחשביה ו/או האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי
           מורשית ולרבות למידע אישי וסטטיסטי.  

Cookies

4.11   באתר נעשה שימוש ב- "Cookies" (קבצים שדפדפן המשתמש יוצר לפי בקשת מחשבי האתר) לצורך תפעולו השוטף
           והתקין ("קבצי קוקי"). הקבצים משמשים, בין היתר, לצורך איסוף מידע סטטיסטי, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות
           המשתמש וכן לצורכי אבטחת מידע.

4.12   מובהר, כי הגישה ו/או השימוש באתר מותנים בהסכמת המשתמש לשימוש בקבצי קוקי כאמור. ככל שמשתמש איננו
           מעוניין לקבל ו/או לשמור במחשבו קבצי קוקי, ניתן למנוע אפשרות זו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן.
           עם זאת, יתכן שנטרול קבצי הקוקי עשוי למנוע שימוש בחלק מהשירותים ו/או התכונות המוצעות באתר.

זכות עיון

4.13   בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, קיימת למשתמש ו/או בא כוחו ו/או אפוטרופסו זכות עיון במידע האישי
           אודותיו השמור במאגרי מידע של החברה ובמידת הצורך, לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

שינויים ועדכונים של מדיניות הפרטיות

4.14   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן מפעם לפעם וללא הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות
           בקשר עם האתר ו/או המידע האישי ו/או המידע הסטטיסטי וזאת באמצעות פרסום תיקון ו/או עדכון באתר.

5.     קניין רוחני

5.1.   כל סימני המסחר (רשומים ושאינם רשומים), זכויות יוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות קנין רוחני אחרות בתוכן האתר,
         מכל סוג ומין שהוא או חומר הנמצא באתר וכן קוד התוכנה ("הקניין הרוחני"), הם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים,
         אשר העניקו לחברה זכויות שימוש מתאימות.

5.2.   משתמש איננו רשאי לעשות שימוש, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, למכור או
          להעביר חומר כלשהו הכלול במסגרת תוכן האתר או את קוד התוכנה או הקניין הרוחני, בחלקו או בשלמותו ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

5.3.   משתמש רשאי לעשות שימוש סביר בתוכן האתר (כגון שמירת תוכן, הדפסתו או העתקתו) לצורך שימושו האישי בלבד ולמעט שימוש מסחרי.

5.4.   אין לפרסם בפומבי קישור ("לינק") לאתר לצרכים מסחריים וזאת ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

6.     הגבלת אחריות

6.1.  החברה, בעלי עניין בה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה,
         לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתמש או מי מטעמו או במקומו, במישרין או בעקיפין,
         בקשר עם ו/או הנובעמהגישה לאתר או השימוש באתר או בקשר עם התקשרות בין משתמש לחברה שלא התממשה בפועל ולרבות אובדן רווח.

6.2.   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏6.1לעיל:

6.2.1   האתר עשוי לכלול קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים. החברה איננה אחראית בשום צורה שהיא לתוכן, למוצרים, לשירותים,
            למצגים, לאמינות או לכל היבט משפטי, מסחרי או אחר בקשר עם אותם אתרים והגישה והשימוש בהם הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש;

6.2.2   על אף שהחברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשביה, החברה אינה מבטיחה חסינות מוחלטת מפני שימוש,
            חדירה, העתקה ו/או גישה בלתי מורשית לאתר, לשרתי החברה, למידע האישי ולמידע הסטטיסטי. לאור האמור, המשתמש מוותר מראש ובאופן בלתי
            חוזר על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי החברה בקשר עם חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה באתר ו/או מחשבי החברה או למאגרי המידע שלה
            ולרבות גילוי ו/או שימוש ו/או חשיפה ו/או שינוי מידע פרטי או רגיש אחר הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור;

6.2.3   החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה
            בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה;

6.2.4   השימוש באתר ובתוכן האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא כל התחייבות מצד החברה. לאור זאת, החברה תהא פטורה מכל
            אחריות או חבות ביחס לתוכן האתר, לרבות מהימנותו, דיוקו, טעויות המופיעות בו ולרבות בנוגע תיאור כלי רכב, תצלומים או מחירים;

6.2.5   החברה איננה אחראית בשום צורה שהיא בקשר עם השפעת האתר על מחשבי המשתמשים והתוכנות המותקנות בהם
            (ולרבות מחשבים נייחים, ניידים, טלפונים חכמים, מחשבי לוח וכל מכשיר אחר בו קיימת גישה לאתר או לתוכן האתר) וכן לכל נזק, אי נוחות,
            אבדן, עוגמת נפש וכו' שיגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בקשר עם האתר ו/או תוכן האתר.

7.     פטור מאחריות

7.1   המשתמש מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה, בעלי עניין בה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות
         (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידו.

7.2   המשתמש יהא אחראי לשפות ולפצות את החברה, בעלי העניין בה, עובדיה ומנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו
         להם ולרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להן עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו המשתמש או מי מטעמו.

8.     שונות

8.1   השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינו בהתאם ובכפוף לתקנון זה; השימוש באתר ו/או כל חלק ממנו מהווה הסכמה ואישור לכך, שקראת את התקנון
         והינך מסכים לתנאיו.

8.2   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה
         של שינוי תנאי התקנון הם יחולו על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.

8.3   הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו; השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות
         תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

8.4   על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 
 
 

 
Close